По распределению на карте

CRM այս գործիքը թույլ է տալիս ստանալ Ձեզ հետաքրքրող օբեկտների բաշխածությունը google map քարտեզի վրաShare