Հաճախորդների սեգմենտավորում

Հաճախորդների սեգմենտավորումը կամ դասակարգումը տարանջատում է գնորդներին ամենատարբեր խմբերի սոցիալ-դեմոգրաֆիկական, աշխարհագրական, վարքագծային և այլն: Ճիշտ սեգմենտավորված հաճախորդների բազան կարող է հանդիսանալ արտակարգ մարքեթինգային գործիք տարատեսակ ուղղորդված մարքեթինգային միջոցառումների իրականացման, տվյալների վերլուծության և որոշումների կայացման համար:

Բալոր հաճախորդների հետ չի կարելի վերաբերվել միատեսակ, դա կարող է թանկ արժենալ կազմակերպության համար ինչպես ֆինանսական այնպես էլ մարքեթինգային տեսանկյունից, իսկ մարքեթինգային միջոցառումների վրա վատնած միջոցների վերադարձելիություն /ROI/ կարող է լինել խիստ ցածր և ոչ շահավետ:

Մեր Սոֆթի CRM համակարգը հնարավորություն է տալիս տարանջատել ոչ միայն գնորդներին այլև պոտենցիալ գնորդներին, գործընկերներին, իրավաբանական/ֆիզիկական և կոնտակտային անձանց ամենատարբեր խմբերի, սեգմենտների և հայտանիշների: Մեր Սոֆթի CRM-ի միջոցով հնարավոր է խմբավորել հաճախորդներին ըստ՝ կարևորության, լոյալության, հասցեի, ուղորդման, բնավորության գծերի և նախասիրությունների, ազգության, կրոնական պատկանելիության, տարիքային խմբերի, միջին հասույթի, գնումներ կատարելու հաճախականության կամ մեկ գնման միջին արժեքի և այլն:Share